FISCAL

FISCAL

Posem a disposició dels nostres clients un servei d'assessorament integral per donar resposta a les necessitats que puguin tenir en l'exercici de la seva activitat i en el compliment de les seves obligacions tributàries tant a Andorra com a Espanya. Gràcies als nostres col·laboradors, tots ells experts en les seves respectives àrees professionals, podem oferir als nostres clients la solució que millor s'adapti a les seves necessitats dins de les diferents àrees de l'empresa. En l'àmbit fiscal, oferim, entre d'altres, els serveis que es detallen a continuació:

  1. Planificació fiscal per a pimes i per a persones físiques.
  2. Assessorament  i/o elaboració de les declaracions dels impostos següents:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Impost sobre Societats (IS).
  • Impost sobre la Renda dels No-Residents Fiscals (IRNR).
  • Impost General Indirecte (IGI).
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries (ITP).
  • Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (IPV).
  • Impostos comunals.
  • Altres.

     3. Gestió i presentació de les declaracions de l'Impost sobre la Renda dels No-Residents a Espanya.

     4. Tràmits davant l’administració i els comuns.

     5. Assistència en la recerca de finançament.

    6. etc.