COMPTABLE

COMPTABLE

La Llei  30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, estableix que els empresaris han de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la naturalesa i dimensió de la seva activitat. 

Es consideren empresaris les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals; les societats mercantils i les altres persones jurídiques, en tot cas; i altres entitats que, tenint o no personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan efectuïn activitats empresarials o professionals.

Els llibres de comptabilitat obligatoris que necessàriament han de portar els empresaris són el llibre diari i el llibre d'inventaris i comptes anuals. Tanmateix, aquests estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, excepte els empresaris diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada que tinguin una xifra anual d'ingressos totals inferior a 150.000 euros, que queden exclosos d'aquesta obligació.